Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16 ก.ย. 2562)  
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (29 มิ.ย. 2562)  
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (29 มิ.ย. 2562)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26 ต.ค. 2561)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (01 ต.ค. 2561)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (01 ต.ค. 2561)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (01 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (01 ต.ค. 2561)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (01 ต.ค. 2561)
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (01 ต.ค. 2561)
Q&A (01 ต.ค. 2561)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (01 ต.ค. 2561)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม (01 ต.ค. 2561)
มาตรการป้องกันการรับสินบน (01 ต.ค. 2561)
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (01 ต.ค. 2561)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (01 ต.ค. 2561)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (01 ต.ค. 2561)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (01 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (01 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (14 ม.ค. 2563)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (09 ธ.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (08 พ.ย. 2562)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (04 พ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 (09 ต.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (10 ก.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (15 ส.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (09 ก.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (06 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 (07 พ.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 (10 เม.ย. 2562)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (08 มี.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 (07 ก.พ. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 (09 ม.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (07 ธ.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 (08 พ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 (10 ต.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (06 ก.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (06 ส.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (06 ก.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th


www.kudsakorn.go.th