Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานความพึงพอใจ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประชาสัมพันธ์
22 เม.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
09 ก.พ. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
19 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
09 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร การขับเคลื่อนจริยธรรม (กิจกรรมเสริมสร้าง/การส่งเสริมจริยธรรม)
22 ธ.ค. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศ"รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศกรประจำปีงบประมาณ 2566 "
22 ธ.ค. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศกรประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน"
05 ต.ค. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร การขับเคลื่อนจริยธรรม (คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม)
21 ก.ค. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร โครงการฝึกอบรมสัมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : tombonkudsakorn@hotmail.com  Facebook : 
https://www.facebook.com/tombonkudsakorn

www.kudsakorn.go.th