Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

การศึกษา
   องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน  จำนวน  9  แห่ง ดังนี้
     1. โรงเรียนบ้านกุศกร  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
     2. โรงเรียนลาดสมดี  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
     3. โรงเรียนศรีสุข   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
     4. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดไชยมงคล  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
     5. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดมุจจลินทร์  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
     6. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดราษฎร์สมดี  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 3
     7. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดบุรีรัฐ  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 6
     8. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโพธิ์  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 9
     9. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดศรีสุการาม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   - วัด / สำนักสงฆ์  จำนวน  9  แห่ง
   - มัสยิด  จำนวน  -   แห่ง
   - ศาลเจ้า  จำนวน  -  แห่ง
   - โบสถ์  จำนวน  -  แห่ง

สาธารณสุข
   - โรงพยาบาลของรัฐ – เรือน  จำนวน  -  แห่ง
   - ศูนย์สาธารณสุขชุมชนประจำตำบล/หมู่บ้าน  จำนวน  1  แห่ง
   - สถานพยาบาลเอกชน  จำนวน  -  แห่ง
   - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  -  แห่ง
   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - สถานีตำรวจ  จำนวน  -  แห่ง
   - สถานีดับเพลิง  จำนวน  -  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th


www.kudsakorn.go.th