Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานความพึงพอใจ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

การศึกษา
   องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน  จำนวน  9  แห่ง ดังนี้
     1. โรงเรียนบ้านกุศกร  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
     2. โรงเรียนลาดสมดี  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
     3. โรงเรียนศรีสุข   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
     4. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดไชยมงคล  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
     5. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดมุจจลินทร์  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
     6. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดราษฎร์สมดี  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 3
     7. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดบุรีรัฐ  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 6
     8. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดโพธิ์  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 9
     9. ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดศรีสุการาม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   - วัด / สำนักสงฆ์  จำนวน  9  แห่ง
   - มัสยิด  จำนวน  -   แห่ง
   - ศาลเจ้า  จำนวน  -  แห่ง
   - โบสถ์  จำนวน  -  แห่ง

สาธารณสุข
   - โรงพยาบาลของรัฐ – เรือน  จำนวน  -  แห่ง
   - ศูนย์สาธารณสุขชุมชนประจำตำบล/หมู่บ้าน  จำนวน  1  แห่ง
   - สถานพยาบาลเอกชน  จำนวน  -  แห่ง
   - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  -  แห่ง
   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - สถานีตำรวจ  จำนวน  -  แห่ง
   - สถานีดับเพลิง  จำนวน  -  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : tombonkudsakorn@hotmail.com  Facebook : 
https://www.facebook.com/tombonkudsakorn

www.kudsakorn.go.th