Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่องให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
17 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน (ศูนย์พักคอย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
13 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
13 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
08 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร แผนปฎบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ( พ.ศ. 2565-2568)
08 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
08 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ 2565
08 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
08 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
08 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th