Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานความพึงพอใจ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร หนังสือประชาสัมพันธ์และประกาศใช้ข้อบํญญัติ2567
11 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ
11 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ปี2566
07 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2567
07 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการจัดเก็บภาษ๊เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
07 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศ แจ้งให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
06 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1 2566
06 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครัี้งที่ 2 ปี2566
06 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ขออนุมัติเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ปี2566
06 มิ.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : tombonkudsakorn@hotmail.com  Facebook : 
https://www.facebook.com/tombonkudsakorn

www.kudsakorn.go.th