Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางพรศรี ธนูศิลป์
ส.อบต. หมู่ 1
Responsive image
นายอุทิศ ก้อนศิลา
ส.อบต. หมู่ 1
Responsive image
นายไสว รวมสา
ส.อบต.หมู่ 2
Responsive image
นางรัสนีย์ สาธุพันธ์
ส.อบต. หมู่ 3
Responsive image
นายธีระกร แก้วเนตร
ส.อบต. หมู่ 3
Responsive image
นายไมตรี ศรีอ่อน
ส.อบต. หมู่ 4
Responsive image
นางธนวรรณ ขนทรัพย์
ส.อบต. หมู่ 5
Responsive image
นายจำเนียร สมงาม
ส.อบต. หมู่ 5
Responsive image
นายสุพจน์ ยอดเพชร
ส.อบต. หมู่ 6
Responsive image
นางสุมณฑา ธนะวงค์
ส.อบต. หมู่ 7
Responsive image
นายอนุรักษ์ พันธ์จูม
ส.อบต. หมู่ 9
Responsive image
Responsive image
นายพิจิตร ยอดเพ็ชร
ส.อบต.หมู่ 9
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th