Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแลรักษาความสะอาดริมถนนสองข้างทาง (สายหลัก และสายรอง/แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2563) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

21 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

03 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและพัดรองที่ระลึก ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

24 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรม การจัดเก็บขยะ/ดูแลรักษาความสะอาดริมถนนสองข้างทาง (สายหลัก และสายรอง/แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2563) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

23 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

10 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสาน สู่ 100 ล้านต้น

02 ก.ย. 2562
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กิจกรรมผู้สูงอายุ สตรี และเยาวชน

10 ก.ค. 2562
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร เวทีประชาคม เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม(จัดทำร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์)

28 ก.พ. 2561
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน (Big Cleaning Day)

17 ต.ค. 2554
อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประชาสัมพันธ์กำหนดการยืนภาษีประจำปี 2557

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th


www.kudsakorn.go.th