Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
   1. ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอ  จำนวน  1  สาย ถนนสายตระการพืชผล - ศรีเมืองใหม่
   2. ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและมีถนนลูกรังบางส่วน
       2.1 ถนนที่ยังไม่ลาดยาง  จำนวน  1  สาย จากบ้านโนนกระโจมถึงตำบลโนนกุง
       2.2 รถโดยสารที่ใช้ในการคมนาคม มีทั้งหมด  1  สาย คือ สายตระการพืชผล - ศรีเมืองใหม่  จำนวน  18  เที่ยวต่อวัน

การโทรคมนาคม
   - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน  -  แห่ง
   - โทรศัพท์สาธารณะ, ตู้โทรศัพท์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  7  แห่ง

การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
   - หมู่ที่ 1 - 9 มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
   - แต่ยังขาดไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   - แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำห้วย  จำนวน  4  สาย
   - หนองน้ำสาธารณะ  จำนวน  3  แห่ง
   - บึง, หนองและอื่น ๆ  จำนวน  3  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
   - ฝายน้ำล้น/ฝายกั้นน้ำ  จำนวน  6  แห่ง
   - บ่อน้ำตื้น  จำนวน  41  แห่ง
   - บ่อน้ำโยก (บาดาล)  จำนวน  21  แห่ง
   - ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  10  แห่ง
   - สระน้ำ (สปก.)  จำนวน  6  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th


www.kudsakorn.go.th