Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานความพึงพอใจ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 เม.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
17 เม.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
17 เม.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
17 เม.ย. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น
05 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
05 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
05 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ
05 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
05 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร คู่มือใช้งานระบบ e-GP
05 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร คู่มือในการจัดทำคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : tombonkudsakorn@hotmail.com  Facebook : 
https://www.facebook.com/tombonkudsakorn

www.kudsakorn.go.th