Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ก.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ร่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
06 ก.ย. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20 ส.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร อบต.กุศกร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลกุศกร เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวเกษตรกร ผู้ประสบสาธารณภัยโรคระบาดกรณ๊โรคลัมปีสกินในโค กระบือและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
11 ส.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ
27 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
27 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
27 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
27 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
21 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2562
13 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th