Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ(พ.ศ. 2565-2568)
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่องให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
17 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน (ศูนย์พักคอย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
13 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
13 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
08 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร แผนปฎบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ( พ.ศ. 2565-2568)
08 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
08 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ 2565
08 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
08 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
08 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต.กุศกร คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th