Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานความพึงพอใจ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางวิชญาดา นาคสุด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 089-583-2446
Responsive image
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
นางสาวพรวิภา พันธ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 095-610-2356
Responsive image
นางลำใย บุญวัง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 093-535-3143
Responsive image
นางอุบลวรรณ ดังก้อง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 093-515-5712
Responsive image
นางชูชาติ สังสกุล
ครู คส.1 087-248-1337
Responsive image
นางสาวอารีรัตน์ ช่วยจำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 0991085247
Responsive image
นางศิริวรรณ พึ่งพักตร์
ผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดศรีสุการาม (ทักษะ) 080-924-2956
Responsive image
นางขวัญจิตร มะลิวัลย์
ผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดไชยมงคล(ทักษะ) 083-101-1411
Responsive image
นางสาววรารักษ์ เจริญท้าว
ผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดมุจจลินทาราม (พนักงานจ้างทั่วไป) 080-486-1247
Responsive image
นางรัตนา สินไธสง
ผู้ช่วยผู้ดูเเลเด็ก(จ้างเหมาบริการ) 087-092-7377
Responsive image
นางสาวแคทลิยา เจริญท้าว
พนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป 061-115-1378
Responsive image
นางสาวปิยาอร บรรดาศักดิ์
ผู้ดูแลเด็กศูนย์วัดไชยมงคล(ทักษะ) 082-965-8931

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : tombonkudsakorn@hotmail.com  Facebook : 
https://www.facebook.com/tombonkudsakorn

www.kudsakorn.go.th