Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานความพึงพอใจ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศ (ภาพถ่ายดาวเทียม)
สภาพทั่วไป


ที่ตั้ง
   องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร ตั้งอยู่ที่บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตระการพืชผลประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 60 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 710 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 640 กิโลเมตร

เนื้อที่
   องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร มีเนื้อที่ทั้งหมด 81 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,625 ไร่ แยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ได้ดังนี้
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
บ้านกุศกร
บ้านจิก
บ้านลาดสมดี
บ้านศรีสุข
บ้านกุงใหญ่
บ้านกุงน้อย
บ้านดอนกลาง
บ้านโนนกระโจม
บ้านกุศกร
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
917  ไร่
1,191  ไร่
3,885  ไร่
3,316  ไร่
724  ไร่
1,215  ไร่
868  ไร่
1,680  ไร่
986  ไร่
 อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน และโนนกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด และห้วยฝ้ายพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน

ลักษณะภูมิประเทศ
   ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เป็นที่ราบสูงและอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง

จำนวนครัวเรือนและประชากร
   - จำนวนครัวเรือนในเขต อบต.กุศกร 806 ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 2.26 คน/ตร.ม.
   - ประชากรในเขต อบต.กุศกร รวมทั้งสิ้น  3,580  คน  ชาย 1,798 คน  หญิง 1,782 คน
หมู่ที่ บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จำนวนหลังคาเรือน (หลัง)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
บ้านกุศกร
บ้านจิก
บ้านลาดสมดี
บ้านศรีสุข
บ้านกุงใหญ่
บ้านกุงน้อย
บ้านดอนกลาง
บ้านโนนกระโจม
บ้านกุศกร
147
181
327
298
108
192
142
178
225
150
176
345
293
101
189
141
144
243
297
357
672
591
209
381
283
322
468
57
75
124
125
43
71
61
52
111

          ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2552


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : tombonkudsakorn@hotmail.com  Facebook : 
https://www.facebook.com/tombonkudsakorn

www.kudsakorn.go.th