Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ

   ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ได้แก่ ข้าว (ทุกหมู่บ้าน)

อาชีพ
   อาชีพหลักของประชากรในเขต อบต.กุศกร คือ ทำนาเป็นอาชีพหลัก ผลผลิตเฉลี่ย  450  กิโลกรัม/ไร่
     - อาชีพทำนา  จำนวน  80  เปอร์เซ็นต์
     - อาชีพรับราชการและค้าขาย  จำนวน  10  เปอร์เช็นต์
     - อาชีพรับจ้างทั่วไป  จำนวน  10  เปอร์เซ็นต์

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
     -  ธนาคาร  จำนวน  -  แห่ง
     - อู่ซ่อมรถ  จำนวน  2  แห่ง
     - ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด)  จำนวน  2  แห่ง
     - โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  -  แห่ง 
     - โรงสี  จำนวน  14  แห่ง
     - ร้านค้า  จำนวน  25  แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : admin@kudsakorn.go.th Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการ อบต.กุศกร


www.kudsakorn.go.th