Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่องการใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (30 ต.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (30 ต.ค. 2560)  
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (12 ต.ค. 2560)  
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (12 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้ข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 ก.ย. 2560)
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน (15 มิ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (13 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำชนิดมีถังบรรจุน้ำพร้อมติดตั้ง หมู่... (29 มี.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำชนิดไม่มีถังบรรจุน้ำพร้อมติดตั้ง ห... (29 มี.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำชนิดไม่มีถังบรรจุน้ำพร้อมติดตั้ง ห... (29 มี.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ 3 บ้านลาดสมดี (29 มี.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างอาคารตลาดชุมชน หมู่ 9 บ้านกุศกร (29 มี.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านจิก (29 มี.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างโดยยกร่องพูนดิน เส้นอ่างเก็บน้ำภูมะลี (29 มี.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านศรีสุข-ป่าโคกทำเล (29 มี.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านศรีสุข-ป่าโคกทำเล (29 มี.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นตามแบบ ฝาย มข.2527 หมุ่ 8 บ้าน... (29 มี.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องส้วมเดิมเป็นห้องทำงานประธานสภา (22 มี.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยใหม่ หมู่ 1 บ้านกุศกร (18 มี.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมุ่บ้าน หมุ่ 9 บ้านกุศกร (16 มี.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลาง หมู่7 (02 มี.ค. 2561)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่4 บ้านศรีสุข (19 ก.พ. 2561)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 บ้านลาดสมดี สายไปร่องเตยผ่านป่าช... (19 ก.พ. 2561)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 บ้านลาดสมดี สายไปนาพ่อใหญ่ส่ง (06 ก.พ. 2561)
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางในการจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางไปศึ... (05 ก.พ. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริ... (30 พ.ย. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางอาหารเสริมนม เทอม 2/2560 (29 พ.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(จัดซื้ออาหารเสริมนมเด... (31 ต.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(จัดซื้ออาหารเสริมนม) (29 ก.ย. 2560)
ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่7 บ้านดอนกลาง (19 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 บ้านกุศกร (03 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านศรีสุข บ้านโนนกระโจม (11 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ 5 บ้านกุงใหญ่ (02 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ครั้งที่่2 (02 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านดอนกลาง (02 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านจิก ครั้งที่3 (02 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่9 (15 มิ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่9 (15 มิ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่5 (15 มิ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงาน โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่6 (15 มิ.ย. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4523-7147,0-4523-7042 แฟกซ์ :0-4523-7042  E-mail : admin@kudsakorn.go.th


www.kudsakorn.go.th