Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานความพึงพอใจ
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
Q&A
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือประชาสัมพันธ์และประกาศใช้ข้อบํญญัติ2567 (13 มิ.ย. 2567)  
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ปี2566 (11 มิ.ย. 2567)  
กำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ (11 มิ.ย. 2567)  
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2567 (07 มิ.ย. 2567)
ประกาศ แจ้งให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (07 มิ.ย. 2567)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการจัดเก็บภาษ๊เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (07 มิ.ย. 2567)
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ปี2565ขั้นลงมติ (06 มิ.ย. 2567)
ประชุมสภาสมัยที่3ครั้งที่2ปี2565ขั้นแปรญัตติ (06 มิ.ย. 2567)
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่2ปี2566 (06 มิ.ย. 2567)
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1ประจำปี2566 (06 มิ.ย. 2567)
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่3ประจำปี2566 (06 มิ.ย. 2567)
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่3ครั้งที่2ปี2566 (06 มิ.ย. 2567)
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่3ครั้งที่1ปี2566 (06 มิ.ย. 2567)
ขออนุมัติเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่3ปี2566 (06 มิ.ย. 2567)
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3ครั้งที่3ปี2566 ขั้นแปรญัตติและขั้นลงมติ (06 มิ.ย. 2567)
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3ครั้งที่2ปี2566ขั้นแปรญัตติขั้นลงมติ (06 มิ.ย. 2567)
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3ครั้งที่2ปี2566ขั้นแปรญัตติขั้นลงมติ (06 มิ.ย. 2567)
บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัติร่างข้อบัญญติ (06 มิ.ย. 2567)
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่1ปี2566 ขั้นรับหลักการ (06 มิ.ย. 2567)
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่1ปี2566 ขั้นรับหลักการ (06 มิ.ย. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมผู้ปกครองศูน... (27 มิ.ย. 2567)  

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อน... (24 มิ.ย. 2567)  

โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุ... (11 มิ.ย. 2567)  

การประชุมประชาคมหมู่บ้านใ... (11 มิ.ย. 2567)

กิจกรรมการรับซื้อขยะของกอ... (29 พ.ค. 2567)

กิจกรรมโครงการประเพณีงานว... (13 พ.ค. 2567)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู... (10 เม.ย. 2567)

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เย... (29 มี.ค. 2567)

แบบวัด EIT 2024 (08 มี.ค. 2567)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร... (22 ม.ค. 2567)

จดหมายข่าว ประจำเดือน มกร... (05 ม.ค. 2567)

เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกา... (15 พ.ย. 2566)

งานบริบาลในการดูแลผู้สูงอ... (15 ก.ย. 2566)

อบรมส่งเสริมการแหรรูปผลผล... (05 ก.ย. 2566)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (09 ส.ค. 2566)

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุ... (09 ส.ค. 2566)

พิธีมอบป้ายบ้านผู้พิการ น... (27 ก.ค. 2566)

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที... (28 มิ.ย. 2566)

โครงการรณรงค์ป้องกันและคว... (09 มิ.ย. 2566)

โครงการประเพณีบุญเดือนหก ... (18 พ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร (24 เม.ย. 2567)  
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (24 เม.ย. 2567)  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (24 เม.ย. 2567)  
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (24 เม.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ... (02 พ.ย. 2566)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตามพระราชบัยญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด... (20 ต.ค. 2566)
พิธีมอบป้ายบ้านผู้พิการ นางสมพอง อานนท์ บ้านเลขที่ 34 หมู่ 9 ตำบลกุศกร (27 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับป... (26 เม.ย. 2566)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 (28 มี.ค. 2566)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิ... (02 มี.ค. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2566 (28 ก.พ. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (26 ก.พ. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2566 (28 ม.ค. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (28 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (28 พ.ย. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (28 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (05 ต.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (01 เม.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง (29 ธ.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (03 พ.ย. 2564)
Responsive image
Q&A
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร
บ้านกุงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130
โทรศัพท์ :0-4542-9564 แฟกซ์ :0-4542-9527  E-mail : tombonkudsakorn@hotmail.com  Facebook : 
https://www.facebook.com/tombonkudsakorn

www.kudsakorn.go.th